Kék Elefánt Nyomda Kft.
8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
kekelefantnyomda@gmail.com
+36-30-773-9749
www.kekelefant.hu

 

 

 

 

 

Skip to Main Content »

Search Site
ÜDVÖZÖLJÜK A WEBÁRUHÁZUNKBAN

KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 


KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. adatai:

székhelye: 8000 – Székesfehérvár, Nagyszombati u. 125.

telephely: 8000 – Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

cégjegyzékszám: 07-09-020382

telephely: 8000 – Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

adószáma: 23340929-2-07

Statisztikai számjel: 23340929-1812-113-07

VPID szám: HU0015327992

képviselő: Nagy Attila László


KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. elérhetőségei:

KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.

központi telefonszáma: +36 22 338 674

e-mail: info@kekelefant.hu
továbbiakban: KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.


A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a Vállalkozói keretszerződés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával a Vállalkozói keretszerződés egyedi feltételei szerint nyújtja. A vállalkozói keretszerződés megkötése, ennek hiányában a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. által visszaigazolt megrendelés a feltétele annak, hogy a Megrendelő és a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. között vállalkozói jogviszony jöjjön létre. A vállalkozói jogviszony alapján az egyes feleket megillető jogok és teljesítendő kötelezettségek általános szabályait az ÁSZF tartalmazza, míg az adott jogviszonyban a feleket jogosító – ÁSZF szabályaitól eltérő – egyedi jogok és terhelő egyedi kötelezettségek a Vállalkozói keretszerződésben kerülnek rögzítésre. A Megrendelő egyedi megrendeléseit írásban (levélben, elektronikus levélben (továbbiakban: e-mail)) adott külön „megrendelő” útján adja meg a Vállalkozói keretszerződés keretei között.

1. AZ ÁSZF HATÁLYA

 

 • Személyi hatály

Az ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az a

- jogi személy;

- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

- magánszemély

akinek a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. szerződés, vagy írásos megrendelés alapján nyomdaipari vállalkozói tevékenységet végez.

 • Tárgyi hatály

A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. által végzett, alábbi tevékenységi körök szerinti tevékenységei tartoznak az ÁSZF rendelkezései alá:

- grafikai tervezés

- nyomdai kivitelezés

- dekorációs kivitelezés

- bélyegzőgyártás

- reklámajándék forgalmazás és egyediesítés

 • Időbeli hatály

A Megrendelő és a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. közötti konkrét megrendelés a felek között
- Vállalkozói Keretszerződés aláírása alapján, vagy

- amennyiben szerződéses jogviszonyukban a felek az ÁSZF szabályaitól semmiben sem kívánnak eltérni, az egyedi megrendelés KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. általi visszaigazolásával jön létre és a Vállalkozói keretszerződés hatályának fennállásáig, vagy a Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítéséig marad fenn.

Az ÁSZF nyilvános és a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. hangsúlyt fektet arra, hogy minden Megrendelő megismerje azt, még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Ennek keretében:
- weblapján (www.kekelefant.hu) közzéteszi,

- nyomtatott formában a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. telephelyén megtekinthető,

- kívánságra bárkinek díjtalanul megküldi elektronikus levél útján.

 • ÁSZF módosítása

A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF módosításáról a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. e-mailben hívja fel a Megrendelői figyelmét. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-t ezen figyelemfelhívó értesítésen kívül más kötelezettség nem terheli abban a tekintetben, hogy   az   ÁSZF   módosításának   tényére   a   Megrendelő   figyelmét   felhívja.   Amennyiben   a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult az ÁSZF módosításának hatálybalépésétől számított 8 napon belül írásban felmondani a Vállalkozói keretszerződést. Amennyiben a Megrendelő nem élt a megadott határidőben felmondási jogával, úgy az új, módosított ÁSZF hatályba lépésével automatikusan annak rendelkezései alkalmazandóak a felek közötti vállalkozói jogviszonyra. Az ÁSZF mindenkori módosítása, az ÁSZF mindenkori módosításának elektronikus formában történő közzététele időpontjától kezdve módosítja a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. és a Megrendelő által megkötött Vállalkozói keretszerződés vonatkozó rendelkezéseit.
A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-vel szemben, abból adódóan, hogy a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. ÁSZF-jének módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. honlapján.

 

 • A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT
  • Új ügyfélkapcsolat létesítése során a Megrendelő és a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. Vállalkozói keretszerződést írnak alá. A keretszerződés tartalmazza többek között:

- az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,

- a Megrendelő képviseletre jogosultja által megjelölt kapcsolattartó adatait, aki jogosult a Megrendelő nevében az egyedi megrendelések tekintetében rendelkezni,

- a felek  ÁSZF-től  eltérő  rendelkezéseit,  melyet  bármelyik  fél  az  adott  szerződéses kapcsolat szempontjából olyan súlyúnak minősít, mely miatt abban külön megállapodás szükséges.

- a Vállalkozói keretszerződés a felek között határozatlan időre jön létre. A Vállalkozói keretszerződés hatályát veszti az ÁSZF 7. pontjában meghatározott esetekben.

- a Megrendelő köteles a jelen pontban meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban (levél, e-mail) bejelenteni a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-nek. A bejelentés elmaradásából, vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. felelősségét kizárja.

 • A Megrendelő által a Vállalkozói keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó jogosult ajánlatkérést leadni,  árajánlatot  elfogadni,  rendelést  módosítani,  a  terméket  átvenni  az  általa  képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli a Vállalkozói keretszerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.  részére  történő  közléséig  a  kapcsolattartó  minden,  a  felek  közötti jogviszony alapján megtett jognyilatkozata érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő. A Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben jogosult akként rendelkezni, hogy a Megrendelő valamennyi alkalmazottja jogosult kapcsolattartóként rendelkezni. Ebben az esetben a Vállalkozói keretszerződésben a Megrendelő e-mail címet is megadhat, melyről érkezett árajánlat visszaigazolást joghatályos rendelésnek tekint a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. Ilyen tartalmú rendelkezés esetén a Megrendelő viseli annak kockázatát, ha nevében és képviseletében eljárva az adott e-mail címről leadnak, árajánlatot elfogadnak, rendelést módosítanak, terméket átvesznek. Ebben az esetben a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő nevében írásban rendelést adó személy a Megrendelővel milyen jogviszonyban van és jogviszonya feljogosítja-e kapcsolattartóként rendelkezni.

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben pontosan megjelöli kapcsolattartóit, az ezen kapcsolattartókon kívül a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. mástól kapcsolattartói utasítást nem fogadhat el, és nem teljesít. A Megrendelő bármikor jogosult írásban (képviselő által aláírt e-mailben megküldött levél) az általa megadott kapcsolattartók adatait megváltoztatni, vagy törölni.

 • A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. árajánlatának Megrendelő általi visszaigazolása a feltétele a gyártás megkezdésének.

Amennyiben nem egyértelmű az ajánlatkérés és a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. által adott árajánlatot a Megrendelő nem igazolta vissza, a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. addig nem köteles megkezdeni a termék gyártását, amíg a Megrendelővel eredményesen nem egyeztet.

A megrendelt terméket a megküldött elektronikus anyag saját beállításaival készíti el a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft., és az ebből eredő esetleges károkért a Megrendelő felel.

Amennyiben a Megrendelő a Felek között korábban létrejött és teljesített megrendeléstől eltérő műszaki paraméterekkel kíván újabb megrendelést adni a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. részére, a Megrendelő új írásos ajánlatkérését követően, a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. általi írásos visszaigazolása alapján kezdi meg a gyártást.

 • A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. árajánlatában a Megrendelő által elküldött ajánlatkérés tartalma alapján kalkulált egyedi díjat közöl.
 • A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. árajánlataiban feltüntetett árak minden esetben nettó árak, azok az ÁFA-t, és a mindenkori környezetvédelmi termékdíj összegét nem tartalmazzák.

Az adó mértékét a mindenkor érvényes ÁFA törvény határozza meg.

A termékdíj mértéke és tényleges súlya a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. számláján/végszámláján kerül véglegesítésre, és feltüntetésre. A Megrendelő a mindenkori környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó törvény termékdíjtételeivel számol.

Vállalkozó az irányadó kalkulációkban meghatározott tájékoztató jellegű súlyok figyelembe vételével számol, mely súlyok a késztermék szállításakor mérés alapján kerülnek véglegesítésre.

 • Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a Felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést. Az e-mailben történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.
 • A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ha nincs az árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az árajánlat 30 napig érvényes. Ezen határidő letelte után az árajánlatban foglaltak a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-t nem kötelezik.
 • Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat visszaigazolása egyedi megrendelésnek minősül. A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelés teljesítésére külön Vállalkozási szerződést, hanem az ajánlatkérésben megadott megrendelés és visszaigazolt árajánlat szerint létrejött egyedi megrendelés válik automatikusan a felek közti Vállalkozói Szerződéssé, vagy a Vállalkozói Keretszerződés részévé.
 • Amennyiben a gyártáshoz szükséges valamennyi információ átadása és/vagy az előlegfizetés a Megrendelő  részéről  nem  a  megállapodott  határidőben  történik, a Megrendelő késedelme a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. késedelmét kizárja, a Megrendelő oldalán bekövetkező késedelmes teljesítés miatt a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-t felelősség nem terheli. A Megrendelő késedelmének megszűnése esetén a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. kifejezetten megilleti, hogy a teljesítésre írásban – a gyártási kapacitása függvényében – új időpontot adjon meg.
 • A Megrendelő a megrendelés esetén a grafikai anyag kritériumait a  www.kekelefant.hu honlapon tekintheti meg. A grafikai anyag leadásánál a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a kapott grafikai mintán csak formai (nyomdatechnikai) ellenőrzést végez, a grafikai anyag tartalmi hibáiért felelősségét kizárja, annak következményei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő mintanyomatot nem adott át, valamint ha a Megrendelő nem kért digitális, vagy analóg proofot, a színeltérésért a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-t felelősség nem terheli.
 • A felek közötti vállalkozói jogviszonyra alapított, KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-t terhelő kártérítési felelősség mértéke az egyedi megrendelés értékéig terjed. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:
  - a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a közlés késedelme vagy a közlés elmulasztása,

- a tervezés, a megrendelés és a gyártási folyamat során az ellenőrzés elmulasztása,

- a Megrendelő belső ellenőrzésének hiánya miatt felróható károk felmerülése,

- a próbanyomat meg nem tekintése,

- különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,

- az árajánlat pontatlan bekérése,

- a megrendelőlap nem, vagy nem megfelelő kitöltése,

-Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak következtében  bekövetkező károk,

- tartalmi hibák miatt bekövetkező károk


Az  egyedi  megrendelés  késedelmes,  vagy  hibás  teljesítése  esetén  a  KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. kizárólag a Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. nem köteles megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.

A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. Nem minősül a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.

 

 • KÉSZ TERMÉK ÁTADÁSA, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS
  • A  teljesítés  helye  a  Megrendelő által  megjelölt  székhely,  telephely,  egyéb  szállítási  cím, amennyiben a terméket a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. szállítja ki a megrendelés visszaigazolása szerint. Ettől eltérő esetben a Megrendelő kötelezettsége a szállításról való gondoskodás. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a Megrendelőt a gyártás befejezéséről haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Megrendelő szállítja el az árut, a teljesítés helye a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. telephelye. A teljesítés helyén történik  meg  a  termék  szállítólevél szerinti  átadás-átvétele.  Amennyiben  a  Megrendelő  a késztermék kiszállítását igényli, az ő felelőssége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthető legyen (kapcsolattartó ténylegesen át tudja venni a megadott címen, megfelelő átvételi hely biztosítása, stb.) A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kiszállítások díját a Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni. A Megrendelő köteles előre írásban jelezni, ha a termék átadása az előre egyeztetett időpontban bármilyen okból nem lehetséges. Ebben az esetben köteles a termék átvételének új időpontját is megjelölni.
  • A megrendelt termék átadása-átvétele ellenkező írásos megállapodás hiányában a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. telephelyén történik. Amennyiben Megrendelő külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevételével maga gondoskodik a késztermék KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. telephelyéről történő elszállításáról, úgy a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-ről a Megrendelőre.
   A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. az elkészült terméket az átadásig köteles megfelelő minőségben megőrizni. Az átadás pillanatában a kárveszély átszáll a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. felszólítására sem működik közre a termék átvételében,  a megrendelt, de át nem vett terméket, – ellenkező írásos megállapodás hiányában – 15 nap  eltelte  után  tárolási  díj felszámítása  mellett  őrzi.

A  megrendelt,  és  át  nem  vett  termék Megrendelő által visszaigazolt szolgáltatási díját a Megrendelő köteles megfizetni a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. által kibocsátott számla alapján függetlenül attól, hogy a termék átadása megtörtént-e. Ebben az esetben a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. által kibocsátott számlán a teljesítés napja megegyezik a készrejelentés napjával.

 • Előzetes írásos megállapodás alapján a kész terméket a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. saját futárával – kivételes esetben külső vállalkozó bevonásával – a Megrendelő által megadott címre kiszállítja. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. által történő szállítás a Megrendelő által megadott teljesítési helyre a lepakoláshoz történő beállást jelenti. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. általi kiszállítás nem tartalmazza az esetleges parkolási/behajtási engedélyek díját, a szállítmány mozgatását. A szállítmány lepakolásáról a Megrendelő gondoskodik. Amennyiben a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. saját futár útján végzi a termék kiszállítását a kárveszély mindaddig a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-t terheli, amíg a terméket a Megrendelő át nem vette. Külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevétele esetén a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-ről a Megrendelőre.
 • A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. árajánlatában feltüntetett árak alapesetben nem tartalmazzák a kiszállítási költségeket, Megrendelő gondoskodik a késztermék Vállalkozó telephelyéről történő elszállításáról. Amennyiben az eseti megrendelések leadásakor Megrendelő másképp rendelkezik a szállítás költségére vonatkozóan a Vállalkozó árajánlatot ad, melynek elfogadása esetén Vállalkozó ezt a költséget számlájában érvényesíti.
  A vállalkozási díj tartalmazza a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. telephelyétől a megadott teljesítési helyre történő szállítás díját, de nem tartalmazza a szokásostól eltérő nehézségű rakodás, az esetleges várakozás költségét. Az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, és ezeket a költségeket számlájában érvényesíti.
 • Megrendelő az ajánlat visszaigazolásában vagy a grafikai anyag leadásával egyidejűleg, de legkésőbb a gépindulást megelőző munkanapig köteles megadni a termék csomagolásával kapcsolatos írásbeli diszpozícióit. Amennyiben a Megrendelő más utasítást a fenti időpontokban nem ad, a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően csomagolja a megrendelt terméket. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidők beálltát követően közli eltérő csomagolási igényeit, a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. az esetleges átcsomagolás költségeit felszámítja
 • A  KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a  Megrendelő  kifejezett  kérése  esetén  közli  a  Megrendelővel  a megrendelés gyártási tervbe állításának időpontját, ez esetben a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a gyártás megkezdését    megelőző 24 órával korábban egyeztet a Megrendelővel. Amennyiben a Megrendelőnek felróható késedelmes, vagy hibás grafikai anyag, vagy hibás színminta leadása, vagy más felróható okból a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a tervezett időpontban a gyártást nem tudja megkezdeni, a Megrendelő a gép állásidejére kötbért köteles fizetni a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. részére. Amennyiben a tervezett és a Megrendelővel előre egyeztetett gépindulási időponthoz képest a Megrendelőnek felróható okból 30 percet meghaladó késedelemmel kezdődik meg a gyártási folyamat, a kötbér mértéke 20.000,-Ft/ óra.
 • Az átadás-átvételekor a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.a Megrendelő (kapcsolattartójának vagy az írásos meghatalmazással rendelkező képviselőjének) mennyiségileg adja át a terméket. A szállítólevél aláírása a teljesítés elfogadásának, és a teljesítés igazolásának tekintendő ellenkező bizonyításig. Mennyiségi kifogásra vagy a csomagolással kapcsolatos kifogásra csak abban az esetben hivatkozhat alappal a Megrendelő, ha a mennyiségi eltérést vagy csomagolással kapcsolatos kifogását az átadás-átvétel során jegyzőkönyvezték. Nem minősül mennyiségi eltérésnek, és nem minősül a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. hibás teljesítésének, ha a visszaigazolt árajánlatban megadott mennyiségtől +/-5 %-os a leszállított mennyiségi eltérés.
 • Az esetleges fellépő minőségi reklamáció az átvételt követő 2 napon belül írásban történik. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.  köteles a Megrendelő határidőben előterjesztett reklamációját, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni, a reklamáció jogossága esetén a hibákat haladéktalanul orvosolni.
  Amennyiben a Felek a minőségi reklamációt illetően nem tudnának megegyezni, akkor a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség által ajánlott, általuk közösen felkért szakértők véleményét magukra nézve kötelezően elfogadják.
 • A szállításhoz használt EUR-, csíramentes-, Düsseldorfi-, vagy műanyag raklapok - függetlenül attól, hogy a szállítást a Megrendelő, vagy a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. végzi - betétdíjas göngyölegnek minősülnek. Amennyiben Megrendelő, vagy a diszpó szerinti átvevőhely, esetleg a Megrendelő megbízottja a szállítólevél aláírásával egyidejűleg nem ad csereraklapot, a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. jogosult raklapot kiszámlázni.

 

 • FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA
  • Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-nek:

- előreutalással a termék átvételét megelőzően,

- készpénzben a termék átvételekor,

- vagy az átvételkor kapott számlát átutalással egyenlíti ki a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. által adott számlaszámra.
Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a számlakiállításától számított 8 naptári nap. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. jogosult úgy dönteni, hogy a terméket csak abban az esetben adja át, ha a Megrendelő a számlát készpénzben fizeti meg.
Az a Megrendelő, aki  először   rendel   szolgáltatást,   terméket   a   KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-től, megrendelésének ellenértékét a gyártás megkezdése előtt, vagy a késztermék szállítása előtt előlegként készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. A mindenkori előleg mértékéről, és annak fizetési határidejéről KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. tájékoztatja a Megrendelőt. A beérkezett összegről KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. előlegszámlát készít, majd teljesítés után kiállításra kerül a végszámla, melyben KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. érvényesíti a már megfizetett előleget, valamint minden egyéb felmerülő költséget. A vállalkozói díjon felül a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. jogosult az árajánlatban nem szereplő, de a teljesítés során felmerült költségeinek az érvényesítésére. A Megrendelő a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. végszámláit, teljesítés előtt 24 órával banki átutalással, vagy teljesítéskor készpénzben köteles kiegyenlíteni.
A Vállalkozó az általa legyártott termékek tulajdonjogát a vállalkozói díj teljes összegének megfizetéséig fenntartja, azaz a Vállalkozó által legyártott termékek tulajdonjoga csak a vállalkozási díj teljes összegének megfizetését követően száll át Megrendelőre.

 • Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a számla megfizetésével a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke azonos a Ptk. mindenkor hatályos késedelmi kamat számításának előírásaival.
 • A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV.tv (továbbiakban: Kdtv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. rendelet szabályai szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal írásban köteles a termékdíj-kötelezettség alóli mentességi vagy kedvezményre jogosító vagy annak bevallására és megfizetésére tett átvállaló nyilatkozatát a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg. Ezt megteheti a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. által elkészített és az ÁSZF 1-4. sz. mellékleteiként feltöltött nyilatkozati-minták valamelyikének kitöltésével. Ennek elmulasztása esetén a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. köteles úgy eljárni, mintha a Megrendelőt mentesség, vagy kedvezmény nem illetné meg. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát,  ha  a  Megrendelő  írásbeli  nyilatkozatát  a  megrendelés  visszaigazolásával  egyidejűleg kézhez kapta. Ennek hiányában a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. úgy állítja ki a számlát, mint termékdíj köteles termék-értékesítés.
 • A  Megrendelő  és  a  KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.  ÁSZF-ben  meghatározott,  általános  fizetési feltételektől különböző elszámolási időszakban  (pl.: határozott időszaki elszámolás – egy hét, két hét, egy hónapos időszak stb. – az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő fizetési határidő) történő megállapodása kizárólag írásban történik, mely megállapodás a Vállalkozási keretszerződés mellékletét képezi.
 • A termék tulajdonjoga azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. vonatkozó számláját a Megrendelő megfizette. A tulajdonjog átszállása független a kárveszély átszállásának időpontjától, amennyiben a termék ellenértéke nem készpénzben kerül megfizetésre. 
 • ALVÁLLALKOZÓ
  • A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek elvégzett munkájáért, ugyanúgy felel. 
 • TITOKTARTÁS
  • A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:
   -  a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,

- más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

 • A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat

- kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,

- harmadik személy részére nem adják tovább,

- harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé,

- minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

 • Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a következőkre:

- már köztudomású információk;

- arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félre vonatkozó információkra;

- olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára;

- olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelező erejű határozatban írja elő.

 • A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. jogosult nyilvánosságra hozni, ha valamely megrendelője a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-vel szembeni fizetési kötelezettségét elmulasztotta, megtagadta. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. jogosult valamely megrendelőjével szembeni számlakövetelését bármely más személy részére értékesíteni, amennyiben e megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tett eleget. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a követelés megvásárlójának a megrendelőről rendelkezésére álló információkat jogosult átadni. 
 • SZERZŐI JOG és KIADÓI JOG
  • Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy rendelkezik a megrendelt kiadvány (termék) szerzői és kiadói jogaival, jogosult a kiadvány (termék) sokszorosítására. A Megrendelő erre vonatkozó jognyilatkozatát a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. felszólítására bármikor bemutatja. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. kifejezetten kizárja kártérítési kötelezettségét, amely kár abból adódik, ha a Megrendelő bárki más szerzői vagy kiadói jogát megsérti.
 • SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETEI
  • A Vállalkozási keretszerződés felmondása, megszűnése
   • A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről
    A Vállalkozási keretszerződést a Megrendelő írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A Megrendelő a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-vel. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a felmondásról való tudomásszerzése időpontjától számított 8 napon belül felhívja a Megrendelőt a már kiszállított, de pénzügyileg még nem rendezett tételek rendezésére. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a Megrendelő felmondása tudomásra jutásának időpontjától nem köteles teljesíteni az előkészítés alatt lévő megrendeléseket. A Megrendelő köteles megtéríteni a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft.-nek a felmondása következtében bekövetkező kárát, továbbá megfizetni a már gyártás alá került termékek kiszámlázott ellenértékét, a visszaigazolt megrendelés előkészítése költségeit. A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.
   • A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. részéről
    A Vállalkozási keretszerződést a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Megrendelővel. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. általi felmondás esetén a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig utasítást kérni a Megrendelőtől, hogy azt teljesítse-e. A felmondás következtében a felek szerződéses jogviszonya abban az időpontban szűnik meg, mikor mindenre kiterjedően elszámoltak egymással.
  • A Vállalkozási keretszerződés rendkívüli felmondásának szabályai

Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozási keretszerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg.

A KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Megrendelő:
- fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével sem teljesítette

- magatartásával veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi a KÉK ELEFÁNT NYOMDA Kft. teljesítését vagy a megrendelés hibátlan minőségben történő teljesítését.

A Vállalkozási keretszerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

 • A Vállalkozási keretszerződés megszűnése

- közös megegyezéssel,

- bármelyik fél által történt rendes, vagy rendkívüli felmondást követően a felek elszámolásával

- bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,

- a természetes személy Megrendelő halálával.

 • A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK
  • A  felek  minden  tőlük  telhetőt  megtesznek  az  esetleges  jogviták  tárgyalás  útján  történő  békés megoldására, egyezség kötésére.
  • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.évi V.tv ( Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • HATÁLY
  Jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. május 20-tól hatályosak visszavonásig.

 

 

Érvényesítette és jóváhagyta: Nagy Attila ügyvezető igazgató