Kék Elefánt Nyomda Kft.
8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
kekelefantnyomda@gmail.com
+36-30-773-9749
www.kekelefant.hu

 

 

 

 

 

Skip to Main Content »

Search Site
ÜDVÖZÖLJÜK A WEBÁRUHÁZUNKBAN

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő

 

Neve: KÉK ELEFÁNT NYOMDA KFT.

Cím: 8000 – Székesfehérvár, Nagyszombati u. 125.

Adatkezelő képviselője: Nagy Attila László

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@kekelefant.hu, +36-30/7-739-749

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. 

Adatkezelés célja

Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek számára és ennek keretében: 

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése

Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése

A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre: 

Név

Állandó lakcím

Szállítási cím

Email cím

Telefonszám

Egyedi azonosító

 

Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára és ennek keretében: 

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése

Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése

A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: 

Név

Email cím

Telefonszám

Egyedi azonosító

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre: 

Név

Állandó lakcím

Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)

Egyedi azonosító

Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása a Felhasználók számára

új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés

ügyfélelégedettségi mérés

meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az érinett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érinettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.  

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.  

A kezelt adatok köre: 

Név

Számlázási cím

Szállítási cím

Email cím

Telefonszám

Egyedi azonosító

 

Megrendelések kiszállítása

Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás

Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy közlése alapján

A kezelt adatok köre: 

Név

Telefonszám

Egyedi azonosító

 

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

  • Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények kérdések 

Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség

  • Név
  • Adatvédelmi azonosító
  • Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma
  • Érintetti kérelem eredménye
  • Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

 

Érintettek köre

A www.belyegzoszallito.hu/kekelefant, illetve a www.kekelefant.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

 

Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

Az adatkezelés időtartama

Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő

Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8+1 év elteltével

Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatót, bélyegző készítő

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 5.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti az Adatkezelőnél,

kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,

kérheti adatainak helyesbítését,

kérheti személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását,

tiltakozhat az adatkezelés ellen

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli. 

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára. 

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli. 

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

 

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgálja a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is – és az adatokat zárolja. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

Amennyiben az Érintett a Szervezet. által meghozott döntéssel nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

A tájékoztatás költsége

 

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

  • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. 
  • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 
  • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

Tájékoztatás megtagadása

 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

  • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő a MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány információbiztonsági elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli. 

 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 

gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

 

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, 


Budapest, 2018.

A kosár tartalma:

Jelenleg nincs termék az Ön kosarában.